Tüzük

Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği tüzüğü.

Birinci Bölüm: Giriş

Derneğin Adı

Madde 1

Derneğin adı “Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği”dir. Kısaltılmış adı ise “Uluslararası İlişkiler Konseyi”dir. Dernek ismi UİK harfleriyle de kısaltılabilir.

Derneğin Merkezi

Madde 2

Derneğin merkezi İstanbul’dadır. Derneğin şubesi yoktur. Genel merkezin başka bir ile nakline Dernek Genel Kurulu yetkilidir. Derneğin adresi Kadir Has Üniversitesi, Cibali Kampüsü Yerleşkesi, Beyaz Ev, 1. Kat, No 13, 34083, Cibali, İstanbul’dur.

Derneğin Amaçları

Madde 3

Derneğin amaçları ve bu amaçları gerçekleştirmek için yapacağı çalışmalar şunlardır:

 • Uluslararası İlişkiler disiplini ve ilgili alanlarda çalışmalar yürütenleri bir araya getirmek, bu kişilerin birbirlerinin çalışmalarından haberdar olmalarını ve bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarını sağlamak;
 • Uluslararası İlişkiler alanında çalışmalar yürütenleri destekleyecek faaliyetlerde bulunmak;
 • Uluslararası İlişkiler alanında kamuoyunu bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak; kongre, sempozyum, seminer, konferans, panel vb. organizasyonları yapmak; ücretli ve ücretsiz kurslar düzenlemek;
 • Kendi çalışma alanına giren kişi, kurum, kuruluş, dernek ve vakıflarla temasta bulunmak;
 • Uluslararası İlişkiler disiplinini ülkemizde tanıtacak çalışmalar yürütmek; bu çerçevede Uluslararası İlişkiler konularında eğitim programları düzenlemek, her türlü telif eser yarışmaları düzenlemek, ödül vermek; yayın yapmak; disiplinle ilgili çalışmaları desteklemek; projeler üretmek, üretenlere destek olmak;
 • Türkiye’de ve dünyada uluslararası ilişkiler alanındaki çalışmaları ve çalışma yapanları tanıtıcı her türlü faaliyette bulunmak;
 • Uluslararası İlişkiler disiplininin gelişmesi için eğitim, araştırma, çalışma, uygulama, standartları saptamak ve benzeri oluşumlara katkıda bulunmak veya bunları bizzat belirlemek;
 • Kitap, dergi, rapor, broşür yayınlayarak, gazetelerde görüş yayınlayarak, radyo ve televizyon programları yaparak ve internet yoluyla uluslararası ilişkiler alanının gelişimine katkı sağlamak;
 • Alanda çalışanlar arasında iletişimi artırmak ve derneğe gelir sağlamak amacıyla mevzuatta izin verilen faaliyetlerde bulunmak;
 • Uluslararası İlişkiler eğitimine katkıda bulunmak için burslar vermek, verilmesine aracı olmak;
 • Amaçlara uygun diğer faaliyetlerde bulunmak.

İkinci Bölüm: Derneğe Üye Olma, Üyelikten Çıkma ve Çıkarılmanın Şart ve Şekilleri

Üye Olma Hakkı

Madde 4

Uluslararası İlişkiler disiplininde ve ilgili alanlarda akademisyen, yazar, bürokrat, araştırmacı ve medya mensubu olarak görev yapan, fiil ehliyetine sahip ve dernek tüzüğünde yer alan amaçları benimsediğini ve üyelik aidatını yükümlendiğini yazılı olarak dernek yönetimine bildirmiş herkes, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanununda belirtilen sürekli ve süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmak koşulu ile, en az iki dernek üyesinin teklifi ve dernek Yönetim Kurulunun üçte iki çoğunluğunun olumlu oyuyla Uluslararası İlişkiler Konseyi derneğine üye olabilir.

Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılacak yazılı müracaatları başvuruyu takip eden en çok otuz gün içinde Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirip, üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayarak sonucu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.

Onursal

Madde 5

Doğrudan uluslararası ilişkiler disiplininde ve ilgili alanlarda çalışmasalar bile, yürüttükleri faaliyetlerle alana katkıda bulunan kişiler, en az 5 dernek üyesinin teklifi ve Yönetim Kurulunun oybirliğiyle Uluslararası İlişkiler Konseyi derneği onursal üyeliğine kabul edilebilirler. Onursal üyeler giriş ve yıllık aidatlardan muaftırlar; Genel Kurulda toplantı ve müzakerelere iştirak etme hakkına sahip olmakla birlikte oylamalara katılamazlar.

Üyelikten Çıkma

Madde 6

Dernek üyeliğinden ayrılmak isteyenler, Yönetim Kuruluna yapacakları yazılı bildirim ile Uluslararası İlişkiler Konseyi derneği üyeliğinden ayrılmış olurlar.

Üyelikten Çıkartılma

Madde 7

Dernek üyesi iken medeni haklarını kullanma yetkisini ve dernekte kalma haklarını kaybedenler ve dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılma kararı verilen üyelikleri sona erer. Yukarıda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde, üyelik kaydı Yönetim Kurulunca silinir. Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların Genel Kurula itiraz hakları vardır. Dernek Genel Kurulunun kararı kesindir.

Üyelerin Hakları

Madde 8

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üye Genel Kurulda bir oy hakkında sahiptir. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

Üçüncü Bölüm: Dernek Organları

Madde 9

Uluslararası İlişkiler Konseyi derneği, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu adlı organlardan oluşur. Yönetim Kurulu üçte iki çoğunlukla bu organların dışında komisyon, komite, alt komite ve araştırma grupları kurabilir.

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli ve Toplanma Zamanı

Kuruluş Şekli

Madde 10

Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur.

Toplantı Zamanı

Madde 11

Genel Kurul üç yılda bir kez Aralık ayında Yönetim Kurulunca belirlenecek bir tarih, yer ve saate toplanır.

Olağan toplantı dışında Genel Kurul, Yönetim ve Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği ile olağan toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır. Denetleme Kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa Denetleme Kurulu ve toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplamaya çağırmakla görevlendirilir.

Çağrı Usulü

Madde 12

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Yeri

Madde 13

Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulunun uygun göreceği başka yerde yapılır.

Toplantı Yeter Sayısı

Madde 14

Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerinin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde 2/3’ünün katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Toplantının Yapılış Usulü

Madde 15

Genel Kurul toplantısının açılışından sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilir.

Toplantıda Görüşülecek Hususlar

Madde 16

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurulun Görevleri, Yetkileri, Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 17

Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulda görüşülüp karara bağlanır.

 • Dernek organlarının seçilmesi
 • Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
 • Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi.
 • Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi
 • Yönetim Kurulunca dernek çalışmalarıyla ilgili hazırlanan yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirerek onaylama.
 • Derneğin feshedilmesi.
 • Yönetim Kurulunca gösterilen diğer teklifleri inceleyip karara bağlamak.

Oy Kullanma ve Karar Nisabı

Madde 18

Genel Kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.Her üyenin bir oyu vardır. Seçimlerde gizli oy açık tasnif usulü uygulanır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğuyla alınır.

Yönetim ve Denetleme Kurullarının Görev ve Yetkileri, Ne Suretle Seçileceği, Asıl ve Yedek Üye Sayısı

Yönetim Kurulu

Madde 19

Beş asil ve beş yedek üyeden oluşacak Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından seçilir. Seçimler gizli oy ve açık tasnif usulü ile yapılır. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Yönetim Kurulu üye sayısının basit çoğunluğuyla toplanır. Kararlar, aksi belirtilmedikçe, toplantıya katılan üyelerin yarıdan bir fazlasının olumlu oyuyla alınır.

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 • Derneği temsil etmek, gerekli gördüğü hallerde kamuoyunu bilgilendirmek veya bu hususta dernek üyelerine gerekli hizmetlerin yerine getirilmesi için yetki vermek;
 • Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak;
 • Derneğin çalışmalarıyla ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunmak;
 • Genel Kurul yetkisiyle taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa etmek, devlet tahvili, hazine bonosu veya her nevi tahvil veya hisse senedi satın almak;
 • Kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin, ipotek veya aynı haklar tesis ettirmek;
 • Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak;
 • Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporu düzenleyerek Denetim Kuruluna sunmak;
 • Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak;
 • Derneğe üye alınmasına veya üyelikten çıkarılmasına karar vermek.
 • Karar verilen kongre, konferans, sempozyum, panel vb. toplantılarla, sertifika, kurs, eğitim ve seminer programlarının organizasyonunu yapmak, yaptırmak;

Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanamaması

Madde 20

Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar nedeniyle yedeklerin getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirilir.

Denetleme Kurulu

Madde 21

Denetleme Kurulu üç asil ve üç yedek olmak üzere Genel Kurulca seçilir.

Denetleme Kurulunun görevleri şunlardır:

 • En geç altı ayda bir derneğin bütün hesap ve işlemlerini, Yönetim Kurulunun işlem ve faaliyetlerini ve derneğin mali durumunu incelemek ve denetlemek.
 • Denetleme sonucu düzenlenecek raporları Yönetim Kuruluna ve Genel Kurul toplantısından önce hazırlanacak yıllık raporları Genel Kurula sunmak.
 • Gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırmak.

Organlara Seçilenlerim İdareye Bildirilmesi

Madde 22

Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde Yönetim Kurulu başkanı tarafından Yönetim ve Denetleme Kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük amirliğine yazıyla bildirilir.

Dördüncü Bölüm: Mali Hükümler

Üyelerin Ödeyecekleri Yıllık Aidat Miktarının Belirlenme Şekli

Madde 23

Giriş aidatı ve yıllık aidat Genel Kurul tarafından belirlenir.

Derneğin Gelirleri

Madde 24

Derneğin gelir kaynakları şu kalemlerden oluşur:

 • Üyelerden toplanan aidat;
 • Dernekçe yapılan eğitim faaliyetlerinden sağlanan gelirler;
 • Dernek tarafından yayınlanan eserlerin satışından elde edilen gelirler;
 • Dernek tarafından tertiplenen faaliyetlerden sağlanan gelirler;
 • Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler;
 • Derneğe, yardım toplama mevzuat hükümlerine uygun olarak makbuz mukabili yapılan bağışlar ve yardımlardan oluşur. Dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alabilmek için önce Mülki Amirliğe bildirilmesi gerekmektedir.

Defter ve Kayıtlar

Madde 25

Dernek, kanun ve yönetmelikte belirtilen defterleri tutar. Bu defterlerin Noterden veya Dernekler Müdürlüğünden tasdikli olması zorunludur.

Derneğin Harcamaları

Madde 26

Derneğin bütün harcamaları Yönetim Kurulu kararıyla yapılır. Ancak ivedi durumlarda başkan, Yönetim Kurulunca önceden belli edilecek harcamaları kendiliğinden yapabilir. Bu şekilde yapılan harcamalar ilk Yönetim Kurulu toplantısında karara bağlanır. Derneğin paraları bir bankada dernek adına açılacak hesaplarda saklanır. Bu hesaptan para çekmek veya bir yerden bir yere para göndermek başkan veya başkan vekili ile Yönetim Kurulu tarafından usulünce yetkilendirilen kişilerin imzasıyla mümkündür.

Derneğin Borçlanma Esasları

Madde 27

Dernek, Dernekler Borçlar Kanunu ve ilgili yasal mevzuat çerçevesinde borçlanabilir.

Beşinci Bölüm: Genel Hükümler

Derneğin İç Denetim Şekilleri

Madde 28

Derneğin iç denetimi, Dernekler Kanunu ve dernek tüzüğüne göre Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilir.

Derneğin Feshi Halinde Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 29

Genel Kurul, derneğin feshine her zaman karar verebilir. Fesih kararı verebilmesi için tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkı olan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanmaması durumunda üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla verilmesi zorunludur. Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından mahallin en büyük mülki amirine yazıyla bildirilir. Fesih kararıyla birlikte derneğin mal varlığının Genel Kurulun alacağı karar doğrultusunda tasfiyesi yapılır.

Hüküm Eksikliği

Madde 30

Tüzükte açık hüküm bulunmayan hallerde 5253 sayılı Dernekler Kanunu bu konuda hüküm bulunmayan durumlarda ise 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

Derneğin Tüzel Kişiliği

Madde 31

Dernek işbu tüzük ve kuruluş bildirgesinin mahalli amirliğine verilmesiyle tüzel kişilik kazanır. İlk Genel Kurul toplantısı yapılıncaya kadar derneği temsile ve Yönetim Kurulunun görevlerini ifaya aşağıda adı, soyadı, imzası ve sıfatları bulunan geçici Yönetim Kurulu heyeti yetkilidir.

Geçici Yönetim Kurulu:

Başkan: Ömer E. Kürkçüoğlu

Başkan Yardımcısı: Mustafa Aydın

Genel Sekreter: B. Erdem Denk

Sayman: Çağrı Erhan

Üye: Turhan Fırat

Üye: Meliha Altunışık

Üye: Gülden Özel

Üye: C. Cem Oğuz

Yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi: Mustafa Aydın

Bu içeriği paylaş