2024 YILI DOKTORA TEZİ TEŞVİK ÖDÜLÜ DUYURUSU

6 dakikalık okuma
5 ay önce
Ana sayfa
Haberler

UİK DOKTORA TEZİ TEŞVİK ÖDÜLÜ YÖNERGESİ, 2024

Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği (UİK) Yönetim Kurulu, 05.09.2023 tarih ve 7 sayılı kararı ile Uluslararası İlişkiler yazınına özgün katkı sunacak doktora tezlerinin yazımını teşvik etmek amacıyla UİK Doktora Tezi Teşvik Ödülü ihdas edilmesine karar vermiştir.

Söz konusu ödül programı kapsamında Uluslararası Hukuk, Siyasi Tarih, Bölge Çalışmaları, Uluslararası İlişkiler Teorisi, Uluslararası Güvenlik, Jeopolitik ve benzeri alanlar dahil olmak üzere, Uluslararası İlişkiler disiplini ve ilişkili alanlarda son 1 (bir) yıl içerisinde tamamlanmış tezlerin ödüllendirilmesi öngörülmektedir.

UİK Doktora Tezi Teşvik Ödülü’ne başvuru, değerlendirme ve ilanına ilişkin esaslar şu şekildedir:

BAŞVURU KOŞULLARI

Uluslararası Hukuk, Siyasi Tarih, Bölge Çalışmaları, Uluslararası İlişkiler Teorisi, Uluslararası Güvenlik, Jeopolitik ve benzeri alanlar dahil olmak üzere, Türkiye’deki üniversitelerde son 1 (bir) yıl içerisinde (2024 yılı başvuruları için bu sınırlama YÖK Ulusal Tez Merkezi Tez Veri Giriş Formu’nda teslim tarihi olarak 2023 yılı gözükenler şeklinde anlaşılmalıdır) tamamlanmış doktora teziyle başvurulmalıdır.

Daha önce yayınlanmış ortak yazarlı eserlerin (makale ve/veya kitapta bölüm gibi) bir araya getirilmesinden oluşan tezler UİK Doktora Tezi Teşvik Ödülü’ne başvuru için dikkate alınmayacaktır.

Başvurular, tez sahibinin kendisi tarafından yapılabileceği gibi, tezin danışmanı öğretim üyesi, T.C. sınırları içerisinde faaliyet gösteren ve bünyesinde Uluslararası İlişkiler Bölümü bulunan üniversitelerin rektörleri, Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne sahip fakültelerin dekanlıkları, Uluslararası İlişkiler Bölümleri ve bir Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde en az 5 yıldır profesör kadrosunda çalışan kıdemli akademisyenler ile UİK Yönetim Kurulu ve UİK Doktora Tezi Teşvik Ödülü Değerlendirme Komitesi üyeleri tarafından aday göstermek suretiyle de yapılabilir.

BAŞVURU DÖNEMİ

Başvuru ile ilgili tüm belgelerin (eksiksiz olarak doldurulmuş Başvuru Formu dahil) elektronik olarak en geç 19 Şubat 2024 tarihine kadar [email protected] adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Bu tarihten sonra yapılacak başvurular ile e-postada yaşanabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURUYA EKLENECEK BELGELER

Dijital kopyası başvuru dosyasına eklenmesi gereken belgeler:

-Başvuru formu; (formu indirip doldurmak için tıklayınız)

-Tamamlanmış doktora tezi;

-YÖK Ulusal Tez Merkezi Tez Veri Giriş Formu kopyası;

-Aday gerekçe yazısı: Başvuruyu kişi kendisi yapıyorsa, aday olma gerekçeleri. Aday bir başkası tarafından öneriliyorsa, öneren kişinin/kurumun gerekçeli destek yazısı.

-Adayın ayrıntılı özgeçmişi;

-Varsa adayın (varsa) yayın listesi (yayımlanmak üzere kabul almış yayınların kabul belgeleri eklenmelidir);

-Adayın yayınları içinde önemli bulduğu en fazla üç yayının tam metni;

-Varsa, adayın yayınlarına yapılan atıfları içeren bir liste (Web of Science, Scopus ve Google Scholar Citations çıktıları);

-Adayın görev aldığı projeler, akademik ve idari görevler, üye olduğu bilimsel kuruluşlar ile ödüllerini içeren tam liste (Proje kabul mektupları, ödül belgelerinin fotokopisi vb.)

-Eğer aday kendi başvuruyorsa, 2 adet referans mektubu; eğer kurum veya kişi aday öneriyorsa, 1 adet referans mektubu (kapalı zarf içerisinde ıslak imzalı olacak şekilde son başvuru tarihine kadar dernek adresine postayla gönderilmesi gerekmektedir).

YÜKÜMLÜLÜKLER

UİK Doktora Tezi Teşvik Ödülü’ne uygun görülen kişilerin; 2023 yılı Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi’ne katılarak ödülünü elden teslim alması gerekmektedir. 2023 yılı Kongresi, 23-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

2024 UİK DOKTORA TEZİ TEŞVİK ÖDÜLÜ DEĞERLENDİRME KOMİTESİ

(Soyadı sırasına göre)

  • Pınar Bilgin, Bilkent Üniversitesi
  • Münevver Cebeci, Marmara Üniversitesi
  • Şevket Ovalı, Dokuz Eylül Üniversitesi
  • Bahar Rumelili, Koç Üniversitesi (Komite Başkanı)
  • Oktay Tanrısever, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

UİK Doktora Tezi Teşvik Ödülü Değerlendirme Komitesi, adayların bilimsel dosyalarını inceleme sürecinde: Tezin Uluslararası İlişkiler literatürüne katkısını, bilimsel niteliğini ve özgünlüğünü dikkate alacaktır. Tezin katkı sunmayı amaçladığı alandaki eksiklikleri ortaya koyarak, bu eksiklerin giderilmesi yönünde özgün ve yenilikçi katkılar sağlayıp sağlamadığı değerlendirilecektir. Bu doğrultuda yapılacak incelemeler sırasında, tezin temel araştırma sorusu, metodolojisi, ilgili literatüre ve kavramsal çerçeveye ilişkin değinmeler, literatürde doldurmayı hedeflediği boşluğa ilişkin tartışmalar, alana katkısı, tezden yola çıkarak üretilebilecek yayınların potansiyeli ve çalışmanın özgünlüğü puanlanacaktır.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Başvuruların teknik açıdan tam olup olmadıkları UİK Sekretaryası tarafından incelenerek, başvuru koşullarını sağlayan dosyalar değerlendirme komitesi üyelerine ulaştırılacaktır.

Değerlendirme Komitesi üyeleri, 1 Mart -1 Nisan 2024 tarihleri arasında adayların dosyalarını inceleyerek, her aday için puanlama tablosu dolduracaklardır. Ayrıca ödülün verilmesi gerektiğine inandıkları aday(lar) için gerekçeli rapor hazırlayacaklardır. Komite üyeleri tarafından hazırlanan tablolar ve raporlar, Nisan ayının ikinci haftası yapılacak UİK Yönetim Kurulu toplantısında ele alınarak, ödüle uygun görülen bilim insanı karara bağlanacaktır.

Komite tarafından belirlenen kişi/kişilere ödülün verilmesi nihai kararı UİK Yönetim Kurulu tarafından alınıp ilan edilecektir.

KAZANANLARIN İLAN EDİLMESİ

UİK Doktora Tezi Teşvik Ödülü’ne layık görülen tez/tezlerin ilanı yazarlara yazılı olarak ve http://www.uik.org.tr internet adresinde kamuya açık olarak yapılır.

UİK Doktora Tezi Teşvik Ödülü’ne layık görülen kişi/kişiler;

Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi’ne davet edilecek, ödül sahiplerinin konaklama ve ulaşım masrafları karşılanacak ve kongre sırasında kendilerine UİK Doktora Tezi Teşvik Ödül belgesi, plaketi ve anı objesi takdim edilecektir. Ödül kazanan kişi/kişiler, dernek internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında duyurulacak ve kendilerine Uluslararası İlişkiler Dergisi’ne 3 yıl süreyle ücretsiz abonelik hakkı tanınacaktır.

Bu içeriği paylaş